THÔNG BÁO MỜI THẦU – KHU VỰC BÁN HÀNG TẠI CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT BÌNH THUẬN